Možnosti systému Duplex pokrývají rozsah od nejmenších halových modelů až po obří makety, kde je již potřeba použít několik nezávislých přijímačů. Samotné párování se v některých případech stává úkonem, u kterého je nutné přemýšlet a zkoumat různé možnosti propojení vysílače s přijímačem. V tomto článku si popíšeme jednotlivé varianty a ukážeme si, pro které typy modelů jsou vhodné.

 

1. Párování jednoho přijímače s Tx modulem

Tuto variantu si popíšeme jako první, jelikož je vhodná pro naprostou většinu menších a středních modelů. V případě, že vlastníte vysílač s výměnným VF modulem Duplex (TG2, TU2, TF...), je postup pro spárování velmi jednoduchý:

 • Vložíme párovací propojku do konektoru Ext v přijímači. Přijímač zapneme.
 • Zapneme vysílač. Tx modul oznámí spárování s přijímačem.
 • Nyní párovací propojku vytáhneme a můžeme se věnovat nastavování modelu.

 

2. Párování několika přijímačů s Tx modulem

Dva a více přijímačů v modelu slouží ke zvýšení celkové spolehlivosti bezdrátového přenosu zejména díky tomu, že pracují nezávisle na sobě a mohou být umístěny i v různých částech modelu. Jestliže dojde za letu k výpadku jednoho přijímače (např. z důvodu zastínění antén kovovým předmětem, bateriemi apod.), druhý funguje jako záloha a řízení je stále plynulé.

Tuto volbu použijeme v případě, kdy máme vysílací modul Duplex a chceme použít dva přijímače (je možno i více). Vhodné pro střední a větší modely s hmotností 5kg a více. Postup je obdobný jako v předchozím bodě, pouze vyžaduje několik úkonů navíc:

 • Označíme si jeden přijímač jako primární a druhý jako sekundární (primární bude např. R18 a sekundární bude satelit RSat2).
 • Vložíme párovací propojku do konektoru Ext sekundárního přijímače a zapneme jej.
 • Zapneme vysílač. Ten akusticky oznámí, že došlo ke spárování s přijímačem.
 • Párovací propojku vytáhneme a místo ní zapojíme JETIBOX. S jeho pomocí nastavíme režim přijímače na Příposlech (Clone). Od tohoto okamžiku bude přijímač pouze naslouchat, avšak nebude pro Tx modul viditelný a ani nebude poskytovat telemetrii.
 • Nyní můžeme náš sekundární přijímač vypnout. Vložíme párovací propojku do primárního přijímače a ten zapneme.
 • Zapneme vysílač. Ten nás opět upozorní na spárovaný přijímač. Vytáhneme párovací propojku.

Oba přijímače máme tedy úspěšně spárované a potřebujeme je propojit mezi sebou. To můžeme např. třížilovým káblíkem z PPM výstupu satelitu do portu Sat1 u primárního přijímače (v našem případě R18). Pomocí JETIBOXU ještě nastavíme port Sat1 jako vstup signálu PPM a zapneme generování alarmu při výpadku signálu ze satelitu.

 

img

Nastavení přijímače R18 pomocí JETIBOXu. Přijímač má povolen Fail-Safe a jeho port Sat1 slouží jako vstup záložního signálu PPM.

 

 

Poznámka: nikdy nenastavujeme fail-safe v satelitu zapojeném jako sekundární přijímač. Fail-Safe je doporučeno nastavovat pouze v primárním přijímači, neboť ten rozhoduje, jaké výchylky se ve finále budou posílat do serv. V satelitním přijímači nastavíme položku Fail-Safe na „Vypnuto“.

 

 

3. Párování jednoho přijímače s vysílačem DC/DS

Postup při párování je shodný jako u bodu č. 1. Alternativně lze přijímač spárovat bez nutnosti vypínat a zapínat vysílač, nýbrž pomocí menu Pokročilá nastavení - Bezdrátový modul/učitel žák:

 • Vložíme párovací propojku do přijímače. Ten zapneme.
 • Na vysílači zvolíme menu Bezdrátový modul/učitel-žák a zvolíme akci „Párovat primární Tx modul“. Jakmile je přijímač nalezen, potvrdíme jej na vysílači a můžeme vytáhnout párovací propojku.

img

Obrazovka párování ve výchozím režimu vysílače.

 

 

 

4. Párování několika přijímačů s vysílačem DC/DS

Vysílače DC/DS standardně disponují dvěma moduly pracujícími v pásmu 2,4GHz. Díky tomu je možné použít také dva přijímače, přičemž oba budou poskytovat jak telemetrii svou (např. intenzitu signálu), tak i telemetrii ze senzorů.

 

4.1 Párování v režimu Double Path

Tento režim je doporučován pro větší modely, tzn. o hmotnosti 5kg a více. Vysílač poskytuje všechny prostředky pro dvojí redundantní bezdrátový přenos řídicích impulsů i telemetrie nazpět. Jako příklad si uvedeme Central Box 200 se dvěma satelity RSat2, které spárujeme s vysílačem DC-16:

 • Označíme si jeden satelit jako primární a druhý jako sekundární. Ve své podstatě nezáleží na tom, který je který - pouze nám to usnadní orientaci při párování.
 • Zapneme vysílač a nalistujeme si menu Pokročilá nastavení - Bezdrátový modul/Učitel-žák. Zde zvolíme režim „Double Path“, čímž se nám zobrazí možnosti pro párování obou přijímačů.
 • Vložíme párovací propojku do konektoru Ext primárního přijímače (satelitu) a zapneme jej.
 • Rotačním enkodérem aktivujeme příkaz „Párovat primární Tx modul“. Vysílač poté vyhledá přijímač a nabídne jej k potvrzení. To provedeme stiskem tlačítka „OK“, následně přijímač vypneme.
 • Nyní vložíme párovací propojku do sekundárního satelitu a zapneme jej.
 • Na vysílači aktivujeme příkaz „Párovat sekundární Tx modul“. Jakmile je přijímač nalezen, potvrdíme jeho volbu stiskem tlačítka „OK“. Přijímač vypneme.

img

Obrazovka párování v režimu Double Path.

 

V tomto bodě máme úspěšně spárované oba přijímače a potřebujeme je propojit společně s Central Boxem. K tomu využijeme dvě trojlinky opatřené konektory JR:

 • Na straně satelitu zastrčíme trojlinku do jeho konektoru Ext.
 • U Central Boxu využijeme porty označené jako Rx1 a Rx2. Dáváme samozřejmě pozor na správnou polaritu.
 • Jakmile Central Box zapneme, vysílač akusticky oznámí spojení s oběma satelity.
 • Můžeme se začít věnovat nastavování Fail-Safe a dalších funkcí na straně modelu. K tomu s výhodou využijeme nabídku vysílače Model - Připojená zařízení (předpokladem je verze 3.24 v satelitech, případně novější).
 • Nastavíme v obou satelitech sériovou linku na EX Bus. To umožní přenos výchylek do Central Boxu spolu s jeho zpětnou telemetrií. Aplikace fail-safe v satelitech není potřeba, takže tuto volbu necháme ve stavu "Vypnuto".
 • Výstupní periodu a Fail-Safe nastavíme skrze menu Central Boxu v Připojených zařízeních.

Pro doplnění uvedu, že v režimu „Double Path“ máme k dispozici několik možností, jak nastavit alarm ztráty signálu. Pro normální použití bude stačit buď alarm při ztrátě libovolného přijímače, případně ještě alarm při ztrátě obou přijímačů.

img

Schéma zapojení Central Boxu 200 se dvěma satelity v režimu „Double Path“ při použití sériové linky EX Bus.

 

 

4.2 Párování v režimu Double Path a Příposlech

Kombinace více než dvou přijímačů je vhodná pro velké až obří modely nad 20kg. V zásadě se tato volba používá z důvodu kompletního zdvojení řídicích a napájecích okruhů v modelu, neboť je nutné dodržovat obdobná bezpečnostní pravidla jako u skutečných letadel. Jako příklad můžeme uvést obří turbínový model vybavený dvěma Central Boxy 200, přičemž každý má svou nezávislou baterii a dva přijímače RSat2. Jeden ze satelitů je vždy v režimu "Normal" (zapojen do portu Rx1 Central Boxu), druhý má nastaven režim "Příposlech" (port Rx2). Central Boxy mají výstupy serv uspořádány do kříže, tzn. první Central Box ovládá levé křidélko, pravou klapku a pravou výškovku, zatímco druhý má na starost pravé křidélko, levou klapku a levou výškovku. Kdyby se někdy v krajním případě stalo, že by jeden okruh kompletně vysadil, model bude přesto řiditelný a bude možné s ním bezpečně přistát.

img

Příklad zapojení dvou Central Boxů pro zajištění kompletní redundance bezdrátového přenosu i napájení v modelu. Když jeden okruh selže, model je přesto vždy řiditelný.

 

 

Závěrem bych chtěl dodat, že zejména u větších modelů by si měl stavitel vždy předem promyslet osazení elektronikou, zejména s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu. Dále je třeba počítat s tím, že nejen elektronika, ale i kabeláž a zdroje musejí být dostatečně dimenzované. V neposlední řadě by mělo být vše zapojené tak, aby se na minimum omezila  možnost udělat chybu při finální montáži a demontáži na letišti. Murphyho zákony schválnosti sice existují, avšak s dostatečnou prevencí lze jejich důsledky omezit na minimum.

 

 

Vysvětlivky

Režim přijímače Normal - standardní režim přijímače, který dovoluje běžné funkce jako obousměrný bezdrátový přenos dat včetně telemetrie.

Režim přijímače Příposlech (Clone)  - speciální režim pro použití v aplikaci s více než jedním přijímačem. Přijímač funguje v jednosměrném módu, kdy pouze dostává data z vysílače a není schopen přenosu telemetrie. Jeden přijímač musí být vždy v režimu Normal, ostatní jsou v režimu Příposlech. Pro spárování přijímače je potřeba jej přepnout zpět do režimu Normal.

Kvalita signálu A1/A2 - číselné vyjádření intenzity signálu tak, jak ji vnímá přijímač. Tuto hodnotu přijímač vypočítává a vysílač ji dostává jako telemetrii, již lze zobrazit na displeji. Číslo sice klesá se vzdáleností, avšak neklesá lineárně. Slouží pouze pro orientaci.

Kvalita signálu Q - jedná se o procentuální úspěšnost obousměrné komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Vysílač v každém datovém rámci po odeslání výchylek očekává od přijímače potvrzení doručení, případně spojené s telemetrií. Z počtu potvrzených paketů za sekundu se vypočítá výsledná kvalita signálu.

 

 

Článek vyšel v RC Revue 8/2016